BUTOKUKAI GERMANY e.V. | Traditionelle Kampfkünste
| SHORINJI RYU KARATE DO | KOBAYASHI RYU KARATE DOOKINAWA KOBUDO | TAI CHI | CHI KUNG | 

Kyoshi Stephan Peitz | 7. Dan

Abbildung der wichtigsten Zertifikate

Stephan Peitz, 7. Dan Shorinji Ryu, Karate. Kobudo, Tai Chi


7. Dan Shorinji Ryu
Karate, Kobudo, Tai Chi

Kokusai Butokukai
01. Juni 2015


Stephan Peitz, Kyoshi


Kyoshi

Kokusai Butokukai
01. September 2010


Stephan Peitz, 4. Dan ITKF


4. Dan Shorinji Ryu Karate

International Traditional Karate Federation
03. Oktober 2002


Stephan Peitz, Menkyo Kaiden Shorinji Ryu, Karate. Kobudo, Tai Chi


Menkyo Kaiden Shorinji Ryu für Deutschland

Butokukai International / Europe
01. April 2001


1. Dan Shorinji Ryu Karate Do

Shorinji Ryu International
15. Oktober 1987

E-Mail
Anruf