BUTOKUKAI GERMANY e.V. | Traditionelle Kampfkünste
| SHORINJI RYU KARATE DO | KOBAYASHI RYU KARATE DOOKINAWA KOBUDO | TAI CHI | CHI KUNG | 

Shorinji Ryu Karate | Kata | Die Formen |

Traditionelle Kata des Shorinji Ryu Karate Do (64)
Traditionelle Kata des Kobayashi Ryu Karate Do (20)

Wenn du hier klickst, erhältst Du Einblicke in die Kata.

Ananku | Licht des Südens
Bascin Kohoi | 8 Mönche queren den Fluss
Chinte | Seltene Hand
Chinto | Kranich auf dem Felsen
Chinto
Chinto - Yabu Kentsu
Empi | Flug der Schwalbe
Fukiyugata Dai ichi / Verbreitete Form
Fukiyugata Dai ichi
Fukiyugata Dai ni
Gekisai | Niederreißen der Festung
Goju Shiho Sho | 54 Schritte
Goju Shiho Dai
Goju Shiho - Oyodamari Peichin
Goju Shiho
Goju Shiho - Yabu Kentsu
Jiin | Tempelboden
Jion | Tempelklang
Jion
Jitte | Tempelhand
Juroku | 16 Hände
Kururunfa | Halten der Mitte
Kushanku Sho | Blick in den Himmel
Kushanku Sho
Kushanku Dai
Kushanku Dai
Kushanku - Chatan Yara
Lohai Matsumura Sokon | Bild eines Kranichs
Lohai Shodan - Itosu Anko
Lohai Nidan - Itosu Anko
Lohai Sandan - Itosu Anko
Naihanchi Shodan | Seitwärts kämpfen
Naihanchi Shodan
Naihanchi Nidan
Naihanchi Nidan
Naihanchi Sandan
Naihanchi Sandan
Nipaipo | 28 Schritte
Niju Shiho | 24 Schritte
Niseshi | 24 Schritte

Patsai Sho - Arakagi Anikichi | Sturm auf die Festung
Patsai Sho - Yabu Kentsu
Patsai Dai - Itosu Anko
Patsai - Itosu Anko
Patsai Kuryu
Patsai - Oyodamari Peichin
Patsai - Matsumura Sokon
Patsai - Matsumura Sokon
Pechurin | 108 Hände
Pinan Shodan | Friedfertiger Geist
Pinan Shodan
Pinan Nidan
Pinan Nidan
Pinan Sandan
Pinan Sandan
Pinan Yondan
Pinan Yondan
Pinan Godan
Pinan Godan
Saifa (chin.) | Der letzte Hauptpunkt
Saifa (okin.)
Sanchin | 3 Phasen
Sanseiru (chin.) | 36 Hände
Sanseiru (okin.)
Seipa | Die Form des Drachens
Seisan Shorei (chin.) | Halber Mond
Seisan Shorin (okin.)
Seiunchin | Auge des Zyklons
Shimpa | Brechen oder Reißen
Shisochin | 4 kämpfende Affen
Sochin - Shito Ryu | Ruhige Kraft
Sochin - Shotokan Ryu
Suparinpei | 108 Hände
Tensho | Drehende Hand
Teisho / Handballen
Teisho
Unsu | Wolkenhände
Unsu
Wandoo | Die Straße des Königs
Wankan - Yabu Kentsu | Pinienrauschen
Wankan - Itosu Yasutsune
Wanshu - Itosu Anko (jap.) | Flug der Schwalbe
Wanshu - Oyodamari Peichin (chin.)
Wanshu - Yabu Kentsu (okin.)

E-Mail
Anruf