BUTOKUKAI GERMANY e.V. | Traditionelle Kampfkünste
| SHORINJI RYU KARATE DO | KOBAYASHI RYU KARATE DOOKINAWA KOBUDO | TAI CHI | CHI KUNG | 

Die Kata des Prüfungsprogramms | Shorinji Ryu Karate Do | Kobayashi Ryu Karate Do |

 

SHORINJI RYU KARATE DO

KOBAYASHI RYU KARATE DO

SCHÜLERGRADE

5. Kyu - Gelbgurt

Pinan Shodan

Fukiyugata Dai ichi

 
4. Kyu - Orangegurt

Pinan Nidan
Pinan Sandan

Fukiyugata Dai ni
Naihanchi Shodan
3. Kyu - Grüngurt

Pinan Yondan
Pinan Godan

Naihanchi Nidan
Pinan Shodan
2. Kyu - Blaugurt

Naihanchi Shodan
Patsai Dai
Der Prüfer wählt zzgl. 2 Kata der vorherigen Stufen.

Naihanchi Sandan
Pinan Nidan
Der Prüfer wählt zzgl. 2 Kata der vorherigen Stufen.
1. Kyu - Braungurt

Kushanku Dai
Seisan Shorei (chin.)
Der Prüfer wählt zzgl. 3 Kata der vorherigen Stufen.

Pinan Sandan
Der Prüfer wählt zzgl. 4 Kata der vorherigen Stufen.

SHORINJI RYU KARATE DO

KOBAYASHI RYU KARATE DO

MEISTERGRADE1. Dan - Schwarzgurt

Naihanchi Nidan
Naihanchi Sandan
Seisan Shorin (okin.)
Jiin
Der Prüfer wählt zzgl. 2 Kata der vorherigen Stufen.

Pinan Yondan
Pinan Godan
Patsai - Itosu Anko
Kushanku Sho
Der Prüfer wählt zzgl. 2 Kata der vorherigen Stufen.
2. Dan - Schwarzgurt

Empi
Jion
Jitte
Kushanku Sho
Patsai Sho- Arakagi Anikichi
Patsai Sho - Yabu Kentsu
Seiunchin
Wankan - Yabu Kentsu
Wankan - Itosu Yasutsune
Der Prüfer wählt 6 Kata.

Chinto
Patsai - Matsumura Sokon
Der Prüfer wählt zzgl. 4 Kata der vorherigen Stufen.
3. Dan - Schwarzgurt

Ananku
Gekisai
Kururunfa
Lohai Shodan - Itosu Anko
Lohai Sandan - Itosu Anko
Niju Shiho
Patsai - Matsumura Sokon
Sanchin
Saifa (chin.)
Saifa (okin.)
Wanshu - Itosu Anko (jap.)
Wanshu - Oyodamari Peichin (chin.)
Wanshu - Yabu Kentsu (okin.)
Der Prüfer wählt 6 Kata.

Goju Shiho
Patsai Kuryu
Der Prüfer wählt zzgl. 4 Kata der vorherigen Stufen.
4. Dan - Schwarzgurt

Chinte
Chinto
Goju Shiho Sho
Goju Shiho Dai
Goju Shiho - Oyodamari Peichin
Lohai Matsumura Sokon
Lohai Nidan - Itosu Anko
Shisochin
Sochin - Shito Ryu
Sochin - Shotokan Ryu
Tensho
Unsu
Der Prüfer wählt 6 Kata.

Kushanku Dai
Unsu
Der Prüfer wählt zzgl. 4 Kata der vorherigen Stufen.
5. Dan - Schwarzgurt

Bascin Kohoi
Chinto - Yabu Kentsu
Goju Shiho - Yabu Kentsu
Juroku
Kushanku - Chatan Yara
Nipaipo
Niseshi
Patsai - Oyodamari Peichin
Pechurin
Seipa
Sanseiru (chin.)
Sanseiru (okin.)
Shimpa
Suparinpei
Wandoo
Der Prüfer wählt 6 Kata.

Jion
Teisho
Der Prüfer wählt zzgl. 4 Kata der vorherigen Stufen.
6. Dan - Schwarzgurt

Der Prüfer wählt 6 Kata.

Der Prüfer wählt 6 Kata.
7. Dan - Schwarzgurt
Verleihung ehrenhalber
durch den Großmeister/Verband.
8. Dan - Schwarzgurt
Verleihung ehrenhalber
durch den Großmeister/Verband.

9. Dan - Schwarzgurt
Verleihung ehrenhalber
durch den Großmeister/Verband.

10. Dan - Schwarzgurt
Verleihung ehrenhalber
durch den Großmeister/Verband.
Info:

Detaillierte Angaben zum Prüfungsprogramm und den damit verbundenen Lerninhalten, sind der dazugehörigen Literatur zu entnehmen.

Hier findest Du Informationen zu den Gürtelgraden.

E-Mail
Anruf